Tuesday, September 11, 2007

[295] สำหรับทุกท่านที่ท้อ ในการศึกษาภาษาอังกฤษ
ยันต์กันท้อ

คนเราทำอะไร ใจอย่าท้อ
ถ้าท้อ ก็อย่าถอย
ถ้าถอย ก็อย่าถอน
ถ้าถอน ก็ปักหลักสู้ใหม่
ทำมันอีก ก็จะพบกับความสำเร็จ

พระพยอม กัลยาโน

No comments: