Wednesday, August 1, 2012

[2332] วีดิโอ ประวัติไอน์สไตน์ [ไทย - อังกฤษ]

ผมนำวีดิโอ ประวัติอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มาฝากทุกท่าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

No comments: