Friday, August 31, 2012

[2371] เรื่องนี้มีชื่อว่า คน 4 คน


เรื่องนี้มีชื่อว่า คน 4 คน


**********
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคน 4 คน
ที่มีนามว่า ทุกคน” “บางคน
ใครซักคนและ ไม่มีใคร
เรื่องมีอยู่ว่า มีงานสำคัญงานหนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จ
"ทุกคนแน่ใจว่า บางคนจะทำ
ส่วน ใครซักคนควรจะทำให้เสร็จ แต่ ไม่มีใครทำ
บางคนโมโหเพราะเป็นงานของทุกคน
"ทุกคนคิดว่า ใครสักคนควรจะทำ
แต่ไม่มีใครระลึกได้ว่า ทุกคนไม่ได้ทำ
เรื่องนี้จบลงด้วยการที่ ทุกคนกล่าวโทษ บางคน
ในขณะที่ ไม่มีใครทำในสิ่งที่
ใครซักคนควรจะทำให้สำเร็จ

This is a little story about four people named Everybody,
Somebody, Anybody, and Nobody.
There was an important job to be done
and Everybody was sure that Somebody would do it.
Anybody could have done it, but Nobody did it.
Somebody got angry about that because it was Everybody’s job.
Everybody thought that Anybody could do it,
but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it.
It ended up that Everybody blamed Somebody 
when Nobody did 
what Anybody could have done.

No comments: