Wednesday, May 9, 2012

[2239 เรื่องจากชีวิตจริงของช่างไม้คนหนึ่ง


เรื่องจากชีวิตจริงของช่างไม้คนหนึ่ง
และก็อาจจะเป็นเรื่องจริงของเราท่านหลาย ๆ คนด้วยเช่นกัน

 http://www.youtube.com/v/1dMx-2NGD5s?version=3&feature=player_detailpage

No comments: