Saturday, May 19, 2012

[2250] ภาษาอังกฤษแบบ British English


บางท่าน ระบุมาเลยว่า อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบ British English (ไม่เอา American English)
ถ้าต้องการอย่างนี้ ไปที่นี่ครับ

[1] http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

[2] http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

[3] ดิกชันนารี: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

No comments: