Saturday, March 31, 2012

ท่านต้องเรียนรู้ให้ตัวเองสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
และสงวนรักษาให้คุณค่าว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิต
-อองซาน ซูจี-

 

No comments: