Saturday, July 21, 2012

[2323] ขอแนะนำ facebook.com/Engtoday

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำ facebook
http://www.facebook.com/Engtoday
ซึ่งนำคำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ-เจอบ่อย-และสามารถนำเอาไปใช้ได้บ่อย ๆ มาอธิบาย
น่าสนใจ และมีประโยชน์จริง ๆ ครับ 
ผู้จัดทำคือ คุณ วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์http://www.facebook.com/worawoot.t 
[ขอบคุณคุณพัขรามาก ๆ ครับที่ช่วยแนะนำ]
พิพัฒน์

No comments: