Monday, July 23, 2012

[2324] ฝึกเรียงคำเป็นประโยคที่ถูกต้อง
สวัสดีครับ

ถ้าท่านแต่งประโยคยังไม่คล่อง  ลองฝึกหัดจับคำที่โจทย์ให้มา เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องดูซีครับ เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ เราก็จะค่อย ๆ จับทางได้ว่า การแต่งประโยคที่ถูกต้องจะต้องเรียงคำแบบไหน   

 ชุดแบบฝึกหัดนี้เรียกว่า Jumbled-Sentence Exercises
มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 200 exercise ๆ ละ 5 ประโยค ใน 5 ประโยคนี้จะเรียงร้อยต่อกันเป็น passage สั้น ๆ


งานของท่านคือ...
-ให้คลิกที่แต่ละคำเพื่อเรียงลำดับคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง,
-ถ้าต้องการลบคำที่เรียงแล้วให้คลิก Undo,
-ถ้าต้องการให้เว็บบอกคำถัดไป ให้คลิก Hint
-เมื่อจบประโยคอย่าลืมคลิกจุด full stop หรือ เครื่องหมาย ?
-เรียงจบประโยคแล้ว ให้คลิก Check เพื่อตรวจ
-ถ้าเรียงไม่ถูกครบถ้วน  เขาจะบอกคำที่เรียงถูกต้องติดต่อกันจากต้นประโยค  และเราต้องเรียงคำที่เหลือต่อมาเสียใหม่ให้ถูกต้อง
-เมื่อทำถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทำข้อถัดไปให้คลิก Next ที่แถบด้านบน


เชิญคลิกเข้าไปทำได้เลยครับ:
http://www.rong-chang.com/easyread/emx/contents.htm 


พิพัฒน์

No comments: