Sunday, February 10, 2008

[496]อ่าน ‘ธรรมบท’ ถ้อยคำจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า

สวัสดีครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือหรือฟังธรรมะ ก็มักจะเป็นธรรมะที่พระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้เขียนหรือบรรยาย คงมีไม่มากนักที่จะอ่านถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์โดยตรง... คลิกอ่านต่อ

No comments: