Tuesday, March 11, 2008

[544]เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะท่านอาจารย์พุทธทาส

สวัสดีครับ
Blog นี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นแหล่งฝึกภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับทุกท่าน และสำหรับทักษะ reading นั้น ผมได้พยายามหาหนังสือธรรมะมาเสนอท่านผู้อ่านเป็นระยะ ๆ เนื่องด้วยผมเชื่อว่า ธรรมะเป็นสิ่งงดงามและมีคุณค่าต่อชีวิต ถ้าเราศึกษาธรรมะไปพร้อมกับศึกษาภาษาอังกฤษ ก็จะได้รับประโยชน์เกินทวีคูณ... คลิกอ่านต่อ

No comments: