Sunday, March 16, 2008

[554]เชิญดาวน์โหลดศัพท์พื้นฐาน 5000 คำพร้อมคำแปล

สวัสดีครับ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใด ๆ ก็ตาม มี 4 ทักษะให้ศึกษา คือ ฟัง – อ่าน – พูด – เขียน

ฟังกับอ่านเป็น passive skill คือแค่เข้าใจ อ่านแล้วเข้าใจ ฟังแล้วเข้าใจ ไม่ต้องแสดงออก

ส่วนพูดกับเขียนเป็น active skill คือต้องแสดงออก พูดหรือเขียนออกไปให้คนฟังหรือคนอ่านรู้เรื่อง

ทั้ง ฟัง – อ่าน – พูด – เขียน หรือทั้ง passive skill และ active skill จะต้องฝึกฝนและใช้งานไปพร้อม ๆ กัน แม้ปริมาณของการฝึกแต่ละอย่างอาจจะไม่เท่ากันก็ตาม

และมีอยู่ 2 สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเสาเข็มของการฝึก 4 ทักษะนี้ คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: