Thursday, May 8, 2008

[624] พจนานุกรมภาพศัพท์ ไทย-อังกฤษ

สวัสดีครับ
ท่านใดต้องการจำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพ ซึ่งทำให้จำง่าย ลืมยาก และไม่เบื่อ เชิญไปที่ 4 ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ
พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ จำแนกตามหมวดหมู่
รวมลิงค์ใน Blog นี้ - การศึกษาภาษาอังกฤษจากภาพhttp://www.budpage.com/budboard/show_content.pl?b=1&t=8237

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: