Sunday, May 25, 2008

[649] ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์

สวัสดีครับ
ผมพบหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ “คู่มือศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว โดยชุมชน” จัดพิมพ์โดย “การท่องเทีี่ยวโดยชุุมชนในบริิเวณอัันดามัันตอนเหนืือ” เขาเขียนไว้ในคำนำว่า...

ถึงแม้ว่าการสื่อสารด้วยภาษาจะเป็นอุปสรรคก็ตาม แต่ถ้าเราพยายามสื่อสารกัน ก็ย่อมทำให้เราเกิดประสบการณ์ที่ดีและสนุกสนานได้ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางก็สามารถทำให้เราเข้าใจกันได้ และการพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ

คู่มือเล่มนี้ มีขึ้นเพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ และผู้มาเยือนชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดความประทับใจในการมาเยือน เราหวังว่าคู่มือเล่มนี้คงก่อประโยชน์ให้แก่ท่านบ้างในการสื่อสารกับผู้มาเยือน


ผมอ่านดูแล้วพบว่า แม้คำศัพท์ – วลี – ประโยค (ซึ่งเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยไว้ให้ด้วย) จะรวบรวมไว้เพื่อเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ แต่จริง ๆ แล้ว หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสนทนา

ท่านดูสารบัญข้างล่างนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มาก... คลิกอ่านต่อ

No comments: